Regulamin aktualnej promocji

1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą "Najtańszy produkt gratis!".

2. Organizatorem Promocji jest paraponera.pl z siedzibą w Nowym Sączu (kod: 33-300), adres: Nawojowska 184. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego www.paraponera.pl (dalej również: „Sklep”).

3. Promocja rozpoczyna się w dniu 24.03.2020 r. i trwa do wyczerpania zapasów.

4. Skorzystanie z promocji następuje poprzez złożenie i opłacenie drugiego kolejnego zamówienia w sklepie www.paraponera.pl i wykorzystaniu kodu, który znajdował sie w poprzednim zamówieniu.

5. Promocja obejmuje 1 sztukę najtańszego produktu kiedy jego wartość nie przekracza 15% wartości całego zamówienia bez kosztów wysyłki a klient wystawił pozytywną opinię za poprzednie zamówienie w sklepie.

6. Kod niezbędny do zrealizowania promocji ważny jest przez cały okres ważności promocji.

7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

8. Podczas finalizowania zamówienia w "uwagach dla sprzedającego" należy napisać, że chce się skorzystać z promocji "Najtańszy produkt gratis!" i wpisać aktualny kod.

9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy Kupującego podczas finalizacji promocji.

10. Sprzedawca realizuje Promocję poprzez zwrot kosztów produktu w ciągu 3 dni roboczych na konto bankowe Kupującego po otrzymaniu przelewu  od Kupującego.

11. Klient może korzystać z Promocji do końca jej trwania.

12. Promocja dotyczy wszystkich produktów.

13. Promocja nie dotyczy formy płatności "za pobraniem".

14. Rabatu nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.

15. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

16. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego na stronie https://paraponera.pl/regulamin/

16. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail sklep@paraponera.pl. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

17. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:

1. zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;

2. przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;

3. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.

18. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.

19. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu dostępnego na https://paraponera.pl/regulamin/ oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl